In opdracht van de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit van Zuid-Holland, heeft OTO een wateratlas van Zuid-Holland gemaakt. Het doel van deze wateratlas is de vele in­formatie die beschikbaar is over het provinciale watersysteem bij elkaar te brengen en dit op een inzichtelijke manier te presenteren. Door de infor­matie op een eenduidige manier grafisch weer te geven en met elkaar te combineren kunnen dwars­verbanden worden blootgelegd. Vanuit de analyse zijn de opgaven en potenties van het watersys­teem in Zuid-Holland worden geadresseerd.

Voor het maken van de kaarten is informatie uit verschillende bronnen verzameld. Deze bron is per kaart aangegeven. De aangeleverde informatie is bewerkt door selectie van meest relevante ge­gevens voor deze atlas en een bewerking van de grafische weergave. Hierbij is gestreefd naar een goede leesbaarheid en een samenhang tussen de afzonderlijke kaartbeelden.

Zuid-Holland heeft van oudsher een sterke relatie met het water. Het watersysteem dooraderd de hele provincie en is sterk bepalend voor het beeld en gebruik van het landschap. Deze verbinding tus­sen landschap en het water vraagt om een integra­le benadering. Het aanwezige watersysteem biedt namelijk veel kansen. Water kan de gebruiks- en belevingswaarde van de provincie versterken. Een aantrekkelijk en duurzaam waternetwerk maakt Zuid Holland daarnaast robuuster en veerkrach­tiger.

 • Year
  2015
 • Location
  Zuid-Holland
 • Client
  PARK (Abe Veenstra)
 • Status
 • Type
  Climate, Research by design, Water