In het kader van het Deltaprogramma IJsselmeergebied wordt voor het IJsselmeer een flexibel peilbeheer voorgesteld, waarbij in het vroege voorjaar het peil in delen van het IJsselmeergebied structureel wordt opgezet naar -10 cm NAP. De verwachting is dat mitigerende maatregelen nodig zijn om verdere erosie van de Friese IJsselmeerkust tegen te gaan.

De Friese kust wordt gekenmerkt door een veel dynamiek met golven en hoge waterstanden bij storm en bevat waardevolle natuur in de vorm van ondieptes pioniersstrandjes en schelpenbanken. De lange zichten vanaf de oude dijk zijn fenomenaal en een grote kwaliteit. Na de aanleg van de Afsluitdijk zijn de oude zandplaten voor de kust verzoet en ingepolderd of vanwege het gefixeerde peil geleidelijk aan gekoloniseerd door riet, wilgen, industrie en recreatie. Hierdoor groeit de kust ruimtelijk dicht, veranderd de relatie van de dorpen met het water en neemt de landschappelijke leesbaarheid af.

OTO stelt voor om de invoering van het flexibel peil te benutten om de ruimtelijke relatie tussen de de Friese IJsselmeerkust met haar dijken, dorpen en natuurgebieden te versterken. De ontwikkeling van dynamische natuur wordt gestimuleerd en draagt door haar ligging bij aan remmen van golven terwijl de lange zichten vanaf de dijk behouden blijven. Binnendijks worden nieuwe natte natuurgebieden aangelegd die worden verbonden met de buitendijkse gebieden. De dorpen komen weer aan het water te liggen en worden door routes beter met het water verbonden.

Door de verschillende ingrepen transformeert de bestaande kustzone naar een herkenbare kustlijn die de verbinding vormt tussen de binnendijkse en buitendijkse natuur en tussen de dorpen aan het IJsselmeer die profiteren van de nieuwe Sedimental Scenes.

  • Year
    2014
  • Location
    IJsselmeerkust Friesland
  • Type
    Climate, New nature, Research by design, Water